Selecteer een pagina

Uw inschrijving, na het aangaan van een getekende (leer)arbeidsovereenkomst, vindt plaats middels een digitale inschrijving. De inschrijving vindt uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de start van de opleiding plaats. Dit in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd op de theorie aan het begin van de opleiding. U meldt zichzelf aan bij het CZO, conform de eisen die gesteld worden door het CZO.

Met behulp van onderstaand formulier meldt u zich aan voor de verpleegkundige vervolgopleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige (VVO-SEH). Na uw aanmelding ontvangt u en uw praktijkopleider van uw zorginstelling een bevestiging via de e-mail met de benodigde informatie. Mocht u deze na 3 dagen niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via cursus@expertcollege.com.

Inschrijfformulier VVO-SEH

Ik schrijf mij in voor de volgende opleiding:

Persoonsgegevens

Eerder gevolgde vervolgopleiding(en)

Ik heb in het verleden meerdere vervolgopleidingen gevolgd

NeeJa

Indien ja, beschrijf hieronder de naam van de opleiding en de opleidingsduur in maanden

Diploma's eerdere relevante gevolgde (vervolg)opleiding(en) behaald

NeeJa

Organisatie

Ik heb een leer-arbeidsovereenkomst met mijn werkgever

NeeJa

Aanvraag vrijstellingen

Vrijstellingen op basis van EVC’s moeten voorafgaand aan de opleiding gemeld worden bij het CZO. Is de opleiding eenmaal gestart, dan is het niet meer mogelijk om vrijstellingen te melden en/of de opleidingsduur te verkorten. U dient uiterlijk zes weken voor aanvang van uw opleiding uw vrijstellingsaanvraag bij ExpertCollege-Nightingale Instituut via onderstaande vragen in.

Algemeen

Op basis van eerder verworven competenties door (voor)opleiding en werkervaring kunt u in overleg met de zorginstelling, waarmee een leerarbeidsovereenkomst is afgesloten, een aanvraag indienen voor vrijstelling voor een afgerond onderdeel van de opleiding.
Onder een afgerond opleidingsonderdeel wordt verstaan een (leer-)activiteit (onderwijseenheid) die u dient te verrichten om de gestelde eindtermen te behalen zoals het volgen van (een vastgesteld deel van) een onderwijseenheid of een vastgesteld deel van de praktijkcomponent.

Met het verlenen van vrijstellingen wordt bedoeld: Het aanpassen van een opleidingstraject aan de u beginsituatie, waarbij u ontheffing verleend wordt van de verplichting om een opleidingsonderdeel te volgen en hier toetsing over af te leggen.
Besluitvorming ten aanzien van vrijstellingen van de theoriecomponent vindt plaats in samenspraak met de praktijkopleider van de zorginstelling , de betrokken opleidingscoördinator en eventueel de manager VVO van het ExpertCollege-Nightingale Instituut. De besluitvorming wordt genomen door de zorginstelling en het ExpertCollege-Nightingale instituut. Het ExpertCollege-Nightingale Instituut heeft een adviserende rol ten aanzien van de vrijstellingen en verlengingen van de praktijkcomponent.

Vrijstelling praktijkcomponent

In overleg met uw praktijkopleider van de zorginstelling, vraagt u vrijstelling aan met betrekking tot de theoriecomponent /binnenschoolse component. U dient uiterlijk zes weken voor aanvang van uw opleiding uw aanvraag in.

Vrijstellingsaanvraag indienen

NeeJa

Motivatie vrijstellingsaanvraag

Vrijstelling onderwijseenheden

Vrijstellingen aanvragen voor

Laagcomplexe patiënt met traumatische klachtenLaagcomplexe patiënt met niet traumatische klachtenABCDE: Opvang van de traumapatiënt (2-daagse basiscursus)ABCDE: Het acuut zieke kind (2-daagse basiscursus)Hoogcomplexe patiënt met thoracale pijnklachtenHoogcomplexe patiënt met dyspnoeKritiek zieke patiënt in een reanimatiesettingHoogcomplexe patiënt met buikpijn ( inclusief urogenitaal)Klinisch leiderschap en organisatieOpleiden en onderwijs en WetenschapHoogcomplexe patiënt met hoofdpijnHoogcomplexe patiënt met een collapsHoogcomplexe patiënt met neurologisch uitvalHoogcomplexe patiënt met een veranderd gedrag of verlaagd bewustzijnHoogcomplexe patiënt met koortsHoogcomplexe patiënt met een intoxicatieKritiek zieke patiënt in shockKritiek zieke patiënt met respiratoire insufficiëntieKritiek zieke patiënt in coma

Uploaden bewijsstukken* met betrekking tot het vrijstellingsverzoek, aankruisen wat van toepassingen is:

Diploma(’s)CertificatenUitgebreid curriculum vitaeInhoudsbeschrijvingen van gevolgde modules of cursussen, dit kan d.m.v. een programma van de cursus/opleiding of een studiegids.

*De kopieën van de bewijsstukken moeten meegestuurd worden met dit vrijstellingsverzoek.

Factuurgegevens

Mijn praktijkleerplaats heeft toestemming verleend voor inschrijving en de kosten kunnen worden gefactureerd op

NeeJa

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden, disclaimer en privacy verklaring, zie onderaan de websitepagina https://www.expertcollege.com/

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden ENI voor deze opleiding VVO-SEH.