Selecteer een pagina

Vrijstellingen

Op basis van eerder verworven competenties door (voor)opleiding en werkervaring kunt u in overleg met de zorginstelling, waarmee een leerarbeidsovereenkomst is afgesloten, een aanvraag indienen voor vrijstelling voor een afgerond onderdeel van de opleiding.

Onder een afgerond opleidingsonderdeel wordt verstaan een (leer-)activiteit (onderwijseenheid) die u dient te verrichten om de gestelde eindtermen te behalen zoals het volgen van (een vastgesteld deel van) een onderwijseenheid of een vastgesteld deel van de praktijkcomponent.

Met het verlenen van vrijstellingen wordt bedoeld: Het aanpassen van een opleidingstraject aan de beginsituatie u als student, waarbij u ontheffing verleend wordt van de verplichting om een opleidingsonderdeel te volgen en hier toetsing over af te leggen.

Besluitvorming ten aanzien van vrijstellingen van de theoriecomponent vindt plaats in samenspraak met de praktijkopleider van de zorginstelling , de betrokken opleidingscoördinator en eventueel de manager VVO van het ExpertCollege-Nightingale Instituut. De besluitvorming wordt genomen door de zorginstelling en het ExpertCollege-Nightingale instituut.  Het ExpertCollege-Nightingale Instituut heeft een adviserende rol ten aanzien van de vrijstellingen en verlengingen van de praktijkcomponent.

Aanvraag vrijstelling theoriecomponent

Een vrijstelling voor eisen met betrekking tot het theoriecomponent/binnenschoolse component dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de opleiding gemotiveerd en onderbouw middels bewijsstukken digitaal te worden aangeleverd. U kunt uw verzoek sturen naar cursus@expertcollege.com. Verdere regels over de vrijstellingen kunt u vinden in de OER, Artikel 3 EVC-procedure en vrijstellingen. De opleidingscoördinator neemt de aanvraag in behandeling, beoordeelt het verzoek met de bewijsstukken en besluit in overeenstemming met de manager VVO van het ExpertCollege-Nightingale Instituut tot het al dan niet verlenen van de vrijstelling. De maximale vrijstelling is 100% van de theoriecomponent, conform de eisen gesteld door het CZO.

Termijn communicatie student

Uiterlijk drie weken nadat het verzoek tot vrijstelling door u is ingediend en uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding, informeert de opleidingscoördinator van het ExpertCollege-Nightingale Instituut digitaal over het genomen besluit aan de praktijkopleider van de zorginstelling en aan u.

Termijn besluitvorming en aanvraag CZO

Besluitvorming over de vrijstelling ten aanzien van de theoriecomponent dient te zijn afgerond voordat u start met de opleiding. De aanmelding wordt geaccordeerd door het ExpertCollege-Nightingale Instituut en door de betrokken zorginstelling. Het ExpertCollege-Nightingale Instituut geeft aan hoeveel theorie-vrijstellingsuren er worden verleend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen of wanneer de gegevens onvolledig bij het CZO worden ingediend vervalt de mogelijkheid om voor een CZO erkend diploma in aanmerking te komen.